HISTORIE

Odkud jsme vyšli…
Informační kancelář v oblasti námořního pojištění založená v Antverpách v Belgii roku 1828 měla jednoduché poslání: dávat pojistitelům lodí aktuální informace o pojistném používaném v obchodních centrech a poskytovat přesné informace o stavu lodí a zařízení.

V roce 1829 se společnost přejmenovala na Bureau Veritas, přijala symbol Pravdy za své oficiální logo a vydala svůj první rejstřík přibližně 10 000 lodí. V roce 1833 se hlavní sídlo přestěhovalo z Antverp do Paříže, kde byla zřízena pobočka v roce 1830.

Společnost šla od úspěchu k úspěchu a expandovala do nových oblastí, jako například do „kontroly materiálů“ v oblasti kontroly železa a oceli v rychle se rozvíjejícím železničním průmyslu i kontroly zařízení továren. V roce 1922 francouzská vláda pověřila společnost Bureau Veritas prováděním oficiálních kontrol způsobilosti civilních letadel k letu. Ani automobilový průmysl nezůstal opomenut: společnost Bureau Veritas vytvořila v roce 1927 službu pro provádění kontrol autobusů a nákladních vozidel.

... Kam jdeme
Co jsme od té doby vytvořili? Víceúčelový produkt pro úspěšnou budoucnost.

Jestliže se chcete seznámit s historií podrobněji, klikněte níže:

- Zrození společnosti, 1828

- Získávání širšího okruhu zákazníků, 1830-1980

- Expanze podnikání, 1980-1990

- Strategická vize a akvizice, 1990-2000

- Budování pevných platforem pro růst, od roku 2000 dále

- Ukazování cesty

Zrození firmy, 1828, 1828
V zimě roku 1821 zuřily v Evropě prudké bouře, které způsobily přibližně 2000 ztroskotání lodí, při kterých přišlo o život 20 000 lidí. Situace pojišťoven byla katastrofální. Většina z nich zbankrotovala a pro ty, které přežily, byla konkurence nováčků na trhu obzvláště nelítostná. A právě v tomto kritickém období dva pojistitelé, Alexandre Delehaye a Louis van den Broek a pojišťovací zprostředkovatel Auguste Morel, založili Bureau de Renseignements pour les Assurances Maritimes (Informační kancelář pro námořní pojištění).

Firma založená v Antverpách (Belgie) roku 1828 měla jednoduché poslání: dávat pojistitelům lodí aktuální informace o různém pojistném používaném v různých obchodních centrech a poskytovat všechny informace nezbytné pro určení úrovně důvěry v lodě a zařízení.

Avšak tím, co firmu odlišovalo od konkurence, byla její nová metodologie.

Společně s typem plavby, kterou loď mohla provádět, byla každé lodi přidělena úroveň rizika (3/3, 2/3, 1/3). Toto číslo bylo získáno zvážením konstrukce lodi, jakosti materiálů, pevnosti základní konstrukce, stáří, předcházejících nehod a stavu údržby trupu a lanoví a plachtoví.

V roce 1829 byla společnost přejmenována na Bureau Veritas, došlo k vydání prvního rejstříku – který obsahoval 10 000 lodí – a jako znak společnosti byl přijat symbol Pravdy.

Pravda a svědectví
Původní znak z roku 1829 navrhl Achille Deveria a vyryl jej Jacques-Jean Barre. Představoval ženskou postavu Pravdy, která se nahá vynořuje ze studny. Zakladatelé vysvětlovali svůj důvod v dopise, který byl dodáván s každým rejstříkem. Jejich cíl byl vyjádřen jasně: „hledat pravdu a říkat ji beze strachu nebo stranění.”

Získávání širšího okruhu zákazníků (1830-1980)
V roce 1830 byla zřízena pobočka v Paříži. Avšak do roku 1833 se aktivity tak rozšířily, že sídlo společnosti se přestěhovalo do francouzského hlavního města.

Oživená společnost pod novým vedením kráčela od úspěchu k úspěchu, jak dokládá toto první svědectví:
„Nic ani ve Francii ani v zahraničí nelze srovnávat s touto příručkou (rejstříkem Bureau Veritas), tak absolutně nezbytnou pro pojišťovnu a tak užitečnou pro námořní obchod všeobecně. Nechápeme, proč tato instituce nepožívá vládní ochrany a péče, protože my ji považujeme, nehledě na její užitečnost, za záležitost především veřejného zájmu.“

Časopis pojišťoven „Revue des Assurances”, 1830

Přítomnost společnosti Bureau nezůstala bez povšimnutí v dalších oblastech. Firma byla citována ve třech románech Julese Verna:
- „20 000 mil pod mořem” (1869)
- „Tajuplný ostrov” (1874)
- „Ti, kdo přežili kancléře” (1875)

… a jméno „Bureau Veritas” se dostalo jak do francouzského slovníku Larousse, tak do revidovaného nezkráceného Websterova slovníku (1913).

Celosvětová expanze
Bezpochybně nejlepším svědectvím životaschopnosti společnosti Bureau Veritas byla její rostoucí celosvětová expanze – nejprve do Evropy, potom do Ameriky a nakonec do všech hlavních přístavů ostatních kontinentů.

S rozmachem průmyslové revoluce společnost Bureau Veritas rozšířila svůj okruh služeb. Zavedení železa a oceli do stavby lodí učinilo z kontroly materiálů v místech výroby rozhodující faktor. V roce 1910 byla vytvořena nová služba, „kontrola materiálů“. Jejím účelem bylo prověřovat všechny materiály používané pro cokoliv od průmyslových zařízení až po dieselové motory, lokomotivy a podobně i samotné továrny.

Potom v roce 1922 francouzská vláda pověřila společnost Bureau Veritas prováděním oficiálních kontrol způsobilosti civilních letadel k letu. (Podstatné zkušenosti společnosti získané v oblasti námořního průmyslu se již prokázaly jako velmi cenné.) Nová aeronautická služba byla zřízena prostřednictvím postupů založených na pravidelných kontrolách s odkazem na specifická pravidla.

Podobným způsobem vedly požadavky pojišťovacích společností na pravidelné technické prohlídky autobusů a nákladních vozidel ve Francii v roce 1927k vytvoření automobilové služby.

Se zvyšujícím se počtem nehod v průběhu stavebního boomu, který následoval po první světové válce, pojišťovny zjistily, že pokud nebudou zavedeny dřívější kontroly na místě, nebudou již moci dále krýt rizika. Společnost Bureau Veritas opět na trh zareagovala a v roce 1929 zřídila „kontrolní službu pro budovy a stavebnictví“.

Do roku 1932 společnost Bureau Veritas zřídila v Levallois-Perret u Paříže své vlastní laboratoře pro metalurgickou a chemickou analýzu a pro testování stavebních materiálů.

Expanze podnikání, 1980-1990
Mezi roky 1980 a 1990 společnost Bureau Veritas v reakci na specifické potřeby zřídila řadu nových poboček.

Bivac – v roce 1984 vláda Nigérie kontaktovala společnost Bureau Veritas, aby zajišťovala kontroly dovozu před odesláním. Pro společnost to byl zcela nový obor podnikání, který mohla rychle zvládnout a rozšířit do dalších zemí. Brzy byla vytvořena globální síť pro spolupráci s vládami po celé zeměkouli.

BVQI – nyní certifikace Bureau Veritas – do roku 1988 se požadavky jakosti a certifikace podle ISO staly pro mnoho firem klíčovými záležitostmi. S rostoucí potřebou po certifikaci systémů nezávislou třetí stranou byla společnost Bureau Veritas v silném postavení pro reagování na tyto požadavky.

Veritas Auto – rok 1990 se stal rokem vytvoření významné pobočky pro provádění pravidelných kontrol motorových vozidel. Tato aktivita byla o několik let později postoupena.

Strategická vize a akvizice, 1990-2000
V roce 1995 dva akcionáři, firmy CGIP a Poincaré Investissement, poskytli pro aktivity společnosti Bureau Veritas čerstvý podnět. V té době se globální ekonomické prostředí rozvíjelo stále rychleji. Asijský hospodářský rozmach a vznik silných ekonomik v Rusku a východní Evropě trh transformovaly. Navíc, rostoucí zaměření se na záležitosti týkající se jakosti, ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí v Evropě a v Severní Americe dorazilo ruku v ruce se šířením nových předpisů. Rychle se rozvíjející země začaly srovnávat své předpisy s předpisy v USA a v Evropě. Normy začaly postupovat v rámci dodavatelského řetězce, protože rozvinuté ekonomiky požadovaly, aby jejich dodavatelé v dalších částech světa dodržovali stejné normy.

Budování pevných platforem pro růst, od roku 2000 dále
Během několika posledních let společnost Bureau Veritas zmodernizovala svou organizaci, aby umožnila lepší zaměření na trh a udržela rychlé tempo růstu. Skupina je nyní rozdělena na 8 globálních oborů:
- Námořní doprava
- Průmysl
- Kontroly a ověřování při provozu
- Ochrana zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí (HSE)
- Stavebnictví
- Certifikace
- Služby týkající se spotřebních výrobků
- Vládní služby a mezinárodní obchod

Společnost Bureau Veritas dosáhla ve svých 8 globálních oborech silného konkurenceschopného postavení se:
- Všemi 8 globálními obory zavedenými na trzích s vysokým potenciálem a značným růstem.
- Celosvětovým vedoucím postavením v každém z těchto oborů.
- Schopností působení na účinnou a hustou mezinárodní síť.
- Hlubokými technickými odbornými znalostmi uznávanými příslušnými úřady a akreditačními orgány.
- Pevnou stopou růstu prostřednictvím akvizic.

Tok akvizic byl aktivní obzvláště během posledních 5 let a umožnil tak vytvoření pevných platforem pro růst pro společnost Bureau Veritas především ve 3 zemích:

Spojené státy:
Po integraci US Laboratories v roce 2003 skupina dále posilovala svou přítomnost ve Spojených státech na začátku roku 2004 akvizicí firem Berryman & Henigar a Graham Marcus, jejichž služby zahrnují dodržování zákonů, program a řízení výstavby, správu prostředků a služby v oblasti ochrany životního prostředí. Skupina také na začátku roku 2005 získala firmu Linhart Petersen Powers Associates (LP2A), specializující se na služby americkým samosprávám, obzvláště v oblasti dodržování stavebních zákonů. Později poskytlo získání firmy OneCIS, kontrolní divize pojišťovací skupiny OneBeacon, firmě Bureau Veritas přístup ke kontrole a hodnocení tlakového zařízení podle norem ASME v této zemi. A schopnosti firmy Bureau Veritas v oblasti QHSE posílilo získání firem Clayton a NATLSCO v roce 2005.

Spojené království:
V zemi, kde vykázaly během posledních let dobré tempo investice do infrastruktury a staveb, společnost Bureau Veritas získala v roce 2002 skupinu Weeks. To přineslo značnou konzultační kapacitu v oblasti ochrany životního prostředí a geotechniky po celé zemi i testovací laboratoře pro zkoušky stavebních materiálů a analytickou chemii. Dalším významným milníkem bylo získání firmy Casella, vedoucí společnosti na trhu ve Spojeném království v oblasti QHSE, v roce 2005

Austrálie:
V roce 2006 společnost Bureau Veritas získala 3 firmy v Austrálii pro vybudování celostátní platformy HSE: Kilpatrick, Intico a IRC. Intico také přineslo silnou přítomnost v oblasti kontrolních služeb v báňském průmyslu.

Ukazování cesty
Silný organický růst a více než 50 akvizic během posledních deseti let nás dostaly do vedení na našem trhu a daly nám široké a bezkonkurenční odborné zkušenosti v oblasti řízení QHSE.

Kontaktujte nás

Bureau Veritas

Telefon: +420 210 088 200

Odeslat e-mail
 • ALŽÍRSKO
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTÁLIE
 • RAKOUSKO
 • AZEJBAJDŽÁN
 • BAHAMY
 • BAHRAJN
 • BANGLADÉŠ
 • BARBADOS
 • BĚLORUSKO
 • BELGIE
 • BENIN
 • BERMUDY
 • BOLÍVIE
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZÍLIE
 • BRUNEJ
 • BULHARSKO
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KAPVERDY
 • STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA
 • ČAD
 • CHILE
 • ČÍNA
 • KOLUMBIE
 • KONGO
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • POBŘEŽÍ SLONOVINY
 • CHORVATSKO
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • DJIBOUTI
 • DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • ROVNÍKOVÁ GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONSKO
 • ETIOPIE
 • FIDŽI
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GRUZIE
 • NĚMECKO
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • ŔECKO
 • GRÓNSKO
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • MAĎARSKO
 • ISLAND
 • INDIE
 • INDONÉSIE
 • ÍRÁK
 • IZRAEL
 • ITÁLIE
 • JAPONSKO
 • JORDÁNSKO
 • KAZACHSTÁN
 • KEŇA
 • KOREA (JIŹNÍ)
 • KUVAJT
 • LOTYŠSKO
 • LIBANON
 • LIBÉRIE
 • LÍBYE
 • LITVA
 • LUCEMBURSKO
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALAJSIE
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITÁNIE
 • MEXIKO
 • MONTENEGRO
 • MAROKO
 • MOSAMBIK
 • Myanmar
 • NAMÍBIE
 • NIZOZEMSKO
 • NIZOZEMSKÉ ANTILY
 • NOVÝ ZÉLAND
 • NIKARAGUA
 • NIGER
 • NIGÉRIE
 • NORSKO
 • OMAN
 • PÁKISTÁN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • FILIPÍNY
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • RUMUNSKO
 • RUSKÁ FEDERACE
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDSKÁ ARÁBIE
 • SENEGAL
 • SRBSKO
 • SEYCHELY
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • SOMÁLIE
 • JIŽNÍ AFRIKA
 • ŠPANĚLSKO
 • SRI LANKA
 • SURINAM
 • ŠVÉDSKO
 • ŠVÝCARSKO
 • SYRSKÁ ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TANZÁNIE
 • THAJSKO
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
 • VELKÁ BRITÁNIE
 • SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIE
 • ZIMBABWE
 • Zastoupení ve světě
 • AFRIKA
 • Zastoupení ve světě
 • STŘEDNÍ VÝCHOD
 • JIHOVÝCHODNÍ ASIE
Vyberte si oblast průmyslu, správy nebo služeb
Vaše odvětví

Vaše aktiva

Naše služby