Český hydrometeorologický ústav získal certifikát ISO 9001:2015. Zařadil se tak mezi první subjekty v České republice, které vyhověly požadavkům nové revize normy.

02/05/16

Praha, 21. dubna 2016 – ČHMÚ získal jako jeden z prvních ústředních státních ústavů České republiky certifikát podle ISO 9001:2015. Uvedený certifikát, vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, mezinárodní společností BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o., potvrzuje, že systém managementu kvality je náležitě vytvořen, dokumentován a zaveden v souladu s požadavky standardu ISO 9001. Slavnostní předání certifikátu proběhlo za přítomnosti vedení obou společností v sídle ČHMÚ.

Mezinárodně uznávaná norma ISO 9001 – Systémy managementu kvality byla vytvořena Mezinárodní Organizací pro standardizaci (International Organization for Standardization – ISO) se záměrem stanovit jednoznačné a přitom obecně aplikovatelné požadavky na systémy managementu kvality, podle kterých je jakákoliv organizace posuzována za účelem prokázání shody. Její nová verze je více zaměřena na výsledky zlepšování, zvažování a vyhodnocování rizik, zvýšení míry zapojení vrcholového managementu. Norma je uzpůsobena pro použití v oblastech státní správy a služeb a dovoluje větší flexibilitu v dokumentaci.

„Získáním certifikátu ISO prokazuje ČHMÚ systémový přístup k plnění svých cílů, především vysokého standardu kvality poskytovaných služeb. Je mi velkou ctí, že jsem mohl předat vedení ČHMÚ, na základě bezvadných výsledků auditu, tento certifikát. Zvláště významným faktem je, že předávám první certifikát dle nové verze ISO 9001:2015, řekl generální ředitel BUREAU VERITAS Ing. Jakub Kejval.

Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ uvedl: „Jsme velmi rádi, že náš ústav získal jako jeden z prvních v České republice certifikát osvědčující v praxi naše trvalé úsilí zajistit vysokou kvalitu výstupů a služeb ústavu, včetně jeho poboček, observatoří a staničních sítí. Snahou a cílem při uplatňování systému kvality podle normy ISO 9001:2015 s průběžnými interními a ročními externími audity je potvrdit vysokou odbornou úroveň informací a služeb poskytovaných ústavem.“

Cestu certifikace si ČHMÚ vybral i z toho důvodu, že poskytuje vysoce profesionální služby nejen široké veřejnosti, ale zejména předpovědní, varovnou a hlásnou službu pro orgány krizového řízení z monitorovacích systémů meteorologických a hydrologických sítí a ze sítí automatického imisního monitorovacího systému, monitorování meteorologické, hydrologické a imisní situace, majících bezprostřední vliv na vznik a šíření živelních pohrom a nebezpečných látek v ovzduší, a informování příslušných orgánů a veřejnosti. V rámci této činnosti zajišťuje předpovědní a výstražnou služby při vydávání integrovaných předpovědí, hlásnou a předpovědní povodňovou službu, provoz celostátní radiační monitorovací sítě, vyhlašování vzniku a ukončení smogových situací a regulačních opatření, meteorologické zabezpečení jaderných elektráren, meteorologické zabezpečení civilního letectví, meteorologické zabezpečení provozu na pozemních komunikacích a činnost referenčního pracoviště pro modelování znečištění ovzduší.

Naším záměrem není pouhé formální splnění nových požadavků normy, ale především reálné dlouhodobé sledování, vyhodnocování a optimalizace systému kvality. To nám umožní účinně identifikovat a reagovat na potenciální příležitosti i rizika při zajišťování všech našich činností“ vysvětluje ředitel ČHMÚ.

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Téměř 66 tisíc zaměstnanců BUREAU VERITAS poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení včetně outsourcingu BOZP (PO) a životního prostředí, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, inspekce potravin a zemědělských komodit, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter.

O Českém hydrometeorologickém ústavu

Český hydrometeorologický ústav svou činností navazuje na působnost Hydrometeorologického ústavu, který byl ustaven vládním nařízením č. 96/1953 Sb. ze dne 27. listopadu 1953 jako ústřední státní ústav pro obory meteorologie, klimatologie a hydrologie. Svým zaměřením ústav při svém vzniku navázal na činnosti Státního ústavu meteorologického a Státního ústavu hydrologického, pozdější Hydrologické a hydrografické služby vodohospodářského rozvojového střediska, založených v roce 1919 bezprostředně po vzniku samostatného československého státu. Dlouholetá praxe Hydrometeorologického a později Českého hydrometeorologického ústavu prokázala prospěšnost mezioborového pojetí působnosti ústavu, který byl v roce 1968 posílen o obor čistoty ovzduší, zaměřený na sledování a hodnocení vývoje znečištění ovzduší ve vazbě na meteorologické podmínky šíření znečišťujících látek v ovzduší. Hlavními předměty činnosti ČHMÚ jsou zřizování a provoz státních monitorovacích a měřicích sítí pro sledování kvantitativního a kvalitativního stavu atmosféry a hydrosféry a příčin vedoucích k jejich znečišťování nebo poškozování. Mezi hlavní činnosti náleží sledování množství a jakosti povrchových a podzemních vod ve státní síti, vytváření a správa databáze meteorologických a klimatologických veličin popisujících stav atmosféry, vytváření a správa databáze hydrologických veličin a databáze informací o množství a kvalitě vody, vytváření a správa databáze o stavu a kvalitě ovzduší a o zdrojích jeho znečišťování, provádění inventarizace emisí a propadů skleníkových plynů a poskytování operativních informací o aktuálním stavu atmosféry a hydrosféry a o kvalitě ovzduší. Český hydrometeorologický ústav je koncipován jako oborově členěný, s úzkými mezioborovými vazbami. Mezioborové vazby jsou uplatňovány zejména v rámci předpovědní a výstražné služby při vydávání integrovaných předpovědí a výstrah v systému integrované výstražné služby, do kterého jsou zapojena také regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ. Nedílnou činností je poskytování informací o výhledových charakteristikách a režimech atmosféry a hydrosféry.

Kontakt:

Český hydrometeorologický ústav
Mgr. Blanka Křížová
Tel.: +420 224 032 639
blanka.krizova@chmi.cz

Bureau VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Miroslava Jůnová – Marketing Manager
Tel.: +420 210 088 211
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com

 

Kontaktujte nás

Miroslava Jůnová

+420 210 088 211
miroslava.junova@...com

Kontaktní formulář
 • ALŽÍRSKO
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTÁLIE
 • RAKOUSKO
 • AZEJBAJDŽÁN
 • BAHAMY
 • BAHRAJN
 • BANGLADÉŠ
 • BARBADOS
 • BĚLORUSKO
 • BELGIE
 • BENIN
 • BERMUDY
 • BOLÍVIE
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZÍLIE
 • BRUNEJ
 • BULHARSKO
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KAPVERDY
 • STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA
 • ČAD
 • CHILE
 • ČÍNA
 • KOLUMBIE
 • KONGO
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • POBŘEŽÍ SLONOVINY
 • CHORVATSKO
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • DJIBOUTI
 • DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • ROVNÍKOVÁ GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONSKO
 • ETIOPIE
 • FIDŽI
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GRUZIE
 • NĚMECKO
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • ŔECKO
 • GRÓNSKO
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • MAĎARSKO
 • ISLAND
 • INDIE
 • INDONÉSIE
 • ÍRÁK
 • IZRAEL
 • ITÁLIE
 • JAPONSKO
 • JORDÁNSKO
 • KAZACHSTÁN
 • KEŇA
 • KOREA (JIŹNÍ)
 • KUVAJT
 • LOTYŠSKO
 • LIBANON
 • LIBÉRIE
 • LÍBYE
 • LITVA
 • LUCEMBURSKO
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALAJSIE
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITÁNIE
 • MEXIKO
 • MONTENEGRO
 • MAROKO
 • MOSAMBIK
 • Myanmar
 • NAMÍBIE
 • NIZOZEMSKO
 • NIZOZEMSKÉ ANTILY
 • NOVÝ ZÉLAND
 • NIKARAGUA
 • NIGER
 • NIGÉRIE
 • NORSKO
 • OMAN
 • PÁKISTÁN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • FILIPÍNY
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • RUMUNSKO
 • RUSKÁ FEDERACE
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDSKÁ ARÁBIE
 • SENEGAL
 • SRBSKO
 • SEYCHELY
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • SOMÁLIE
 • JIŽNÍ AFRIKA
 • ŠPANĚLSKO
 • SRI LANKA
 • SURINAM
 • ŠVÉDSKO
 • ŠVÝCARSKO
 • SYRSKÁ ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TANZÁNIE
 • THAJSKO
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
 • VELKÁ BRITÁNIE
 • SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIE
 • ZIMBABWE
 • Zastoupení ve světě
 • AFRIKA
 • Zastoupení ve světě
 • STŘEDNÍ VÝCHOD
 • JIHOVÝCHODNÍ ASIE
Vyberte si oblast průmyslu, správy nebo služeb
Vaše odvětví

Vaše aktiva

Naše služby