BOZP

BOZP Poradenství a konzulatace

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum.

Nedodržování požadavků zákonných předpisů z této oblasti může mít na zaměstnavatele negativní dopad. V důsledku kontrol ze strany státních institucí (inspekce bezpečnosti práce, krajské hygienické stanice, apod.) hrozí riziko vysokých sankcí, ale také trestní stíhání manažerů u závažných případů – například při smrti či pracovního úrazu zaměstnance – ke kterým došlo kvůli nedbalému jednání či nedodržování příslušných předpisů.

V této oblasti zajišťujeme následující služby:

 • V oblasti BOZP

  • Vstupní odborný audit, prohlídku pracovišť, kontrolu stávající dokumentace s následným návrhem opatření k odstranění nedostatků, posouzení souladu s legislativou a normami

  • Behavior - based safety (BBS) - komplexní podpora při zavádění systému

  • Roční prohlídky pracovišť dle zákoníku práce a periodické prohlídky dle dohody s pojmenováním zjištěných závad

  • Zavedení systému vstupních instruktáží nových zaměstnanců o BOZP, včetně zpracování podkladů pro školení

  • Zhodnocení rizik, metodická pomoc při vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, zajišťování technických opatření k jejich minimalizaci 

  • Vypracování a aktualizace stávají dokumentace BOZP v návaznosti na změny v legislativě

  • Zpracování návrhu zařazení zaměstnanců do kategorií, zpracování potřebných dokladů a evidence rizikových prací

  • Evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání, zpracování potřebné dokumentace, její aktualizování dle současné právní úpravy, zavedení knihy úrazů na pracovišti, spolupráce při vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech, pomoc při výpočtu odškodnění zaměstnanců

  • Státní odborný dozor nad bezpečností práce – spolupráce a účast při kontrolách

 • V oblasti PO

  • Provedení vstupní preventivní požární prohlídky ( auditu ), výsledkem je předání zprávy, která obsahuje kompletní přehled o závadách a nedostatcích, společně s návrhy na jejich odstranění

  • Na základě skutečností začleníme Vámi provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí

  • Preventivní požární prohlídky v termínech dle platné právní úpravy

  • Vypracování a aktualizace stávají dokumentace PO v návaznosti na změny v legislativě

  • Konzultačně poradenský servis

  • Účast při státních kontrolách či jiných jednáních se státním odborným dozorem

 • Základní výčet prováděných školení

  • Školení o požární ochraně pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance – možno e-learning
  • Odborná příprava osob zařazených do preventivních požárních hlídek
  • Odborná příprava preventistů požární ochrany
  • Školení osob pověřených dozorem nad požární ochranou mimo pracovní dobu
  • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o BOZP – možno e-lerning
  • Školení řidičů „referentů“ – možno e-learning
  • Školení obsluhy vysokozdvižných vozíků
  • Školení práce ve výškách – možno e-learning
  • Školení první pomoci
 • Kontrola zařízení

  • Revize hydrantů

  • Revize hasicích přístrojů

  • Dodávky přenosných hasicích přístrojů

  • Dodávky a montáž zařízení pro zásobování požární vodou – hydrantů

  • Označení únikových cest a východů

  • Kontroly požárních ucpávek

  • Kontroly požárních dveří

  • Kontroly požárních klapek

  • Revize a kontroly EPS

  • Kontroly provozuschopnosti nouzového světelní

  • Technické kontroly vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky‘

  • Kontroly regálů, včetně regálů paletových

  • Kontroly žebříků