Cirkl

News

BUREAU VERITAS NABÍZÍ POMOC NA CESTĚ K CIRKULARITĚ

28 Črv. 2021

Každý, ať už firma nebo jednotlivec, kdo se zajímá a věnuje oblasti udržitelnosti, podnikové ekologie, odpadového hospodářství a všech dalších oborů souvisejících s ochranou životního prostředí, zažívá v poslední době velice zajímavé období. Zdá se, že odpovědný a udržitelný směr se konečně začíná ve velkém šířit světem. A nejde o ideologii nebo víru, jak je tomuto způsobu myšlení často vyčítáno. Trh sám snad opravdu začíná fungovat. Světová pandemie možná zdánlivě odsunula tyto problémy a trendy do pozadí, nicméně opak je pravdou.

Přerušené globální dodavatelsko-odběratelské řetězce ukazují skutečnou cenu surovin, dílů, potravin a dalšího zboží. Odpady již nelze vyvážet levně do zahraničí a skládkování přestává být nejlevnějším řešením. Cena emisních povolenek láme rekordy a snižuje návratnost investic do zelených technologií. Zákazníci se začínají zajímat o původ výrobků, energií a potravin, a také o to, kde končí jejich odpady. Státy a firmy se zajímají o svoji uhlíkovou stopu a směřují k uhlíkové neutralitě. Evropa se drží v čele tohoto trendu, což přináší určité riziko, ale také to pro nás představuje obrovskou příležitost.

ČR jako člen EU přebírá a implementuje všechny související směrnice a závazky. Letos mimo jiné dlouho očekávaný balíček zákonů tzv. Oběhového hospodářství - tzn. zejména nový zákon o odpadech, o výrobcích s ukončenou životností a novela zákona o obalech. MŽP v této souvislosti vydalo také Strategický rámec cirkulární ekonomiky ČR 2040.  Nevyhovující odpadová legislativa byla často označována jako příčina stavu odpadového hospodářství v ČR, kdy levné skládkování komplikovalo jakékoliv snahy o změnu trhu s odpady. Nyní tedy přichází nový impulz - zákaz skládkování využitelných odpadů, zvýšení skládkovacího poplatku, ekomodulace a další nástroje jednoznačně zvýhodňují šetrné technologie. Ve skutečnosti ale spíše narovnávají prostředí pokřivené tím, že „špinavé" technologie a produkty často neplatí skutečnou cenu za vytvářené externality na životním prostředí a lidském zdraví, nebo přesouvají tyto náklady jinam.

Schvalování nové legislativy probíhalo na poslední chvíli na konci loňského roku, což s sebou přineslo určité pochybnosti a problémy. Tím hlavním bylo asi to, že k zákonu nebyly včas přijaty prováděcí předpisy - zejména vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, jejíž vydání se očekává až nyní, tzn. až více než po půl roce. Mezidobí do jejího vydání pak MŽP řešilo vydáváním metodických pokynů. Stejně jako další vznikající mimořádné situace - nutnost reagovat na nově vznikající odpady v souvislosti s pandemií, živelnými katastrofami atd. Nová vyhláška v sobě spojuje několik dřívějších vyhlášek, a tudíž by se v principu mělo jednat o zjednodušení. Aktuálně se ale tedy nacházíme v období, kdy platí některá přechodná ustanovení staré vyhlášky, zároveň začíná platit vyhláška nová, a navíc MŽP celkem aktivně vydává k určitým tématům metodické pokyny. Všemu tedy správně porozumět není jednoduché ani pro podnikového ekologa nebo zkušeného odpadáře, natož pak pro všechny, kterých se tyto změny dotýkají.

BUREAU VERITAS proto nabízí poradenství v této oblasti – ať už ohledně dopadů změn nové odpadové a obalové legislativy, tak i samotného oběhového hospodářství. Jelikož odpady jsou zdroje a trh s odpady je jedním z trhů s největším potenciálem, nabízíme detailní analýzy odpadového hospodářství firem. Analyzujeme Vámi produkované odpady, navrhneme opatření k omezení a předcházení jejich vzniku, prověříme způsoby nakládání a soulad s hierarchií nakládání s odpady a pomůžeme omezit skládkování. Dále analyzujeme náklady a porovnáme je se situací na trhu, identifikujeme možné úspory a pomůžeme definovat možné cíle. U většiny firem lze takto uspořit náklady v řádu desítek %, což už jistě stojí za pozornost.