BYTOVÁ VÝSTAVBA - Kontrola plynových zařízení

Tlaková a plynová zařízení

V každé provozovně a výrobních závodech se setkáváme s nebezpečnými zařízeními, jako jsou tlaková a plynová zařízení, která jsou bezpodmínečně nutná pro provoz závodu. Tlaková a plynová zařízení jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví, bezpečnosti osob a majetku. Mohou se stát zdrojem vážných nehod a havárií. Nejlepším způsobem, jak ochránit vaše pracovníky a majetek proti rizikům takové katastrofy, je dodržovat pravidelný plán revizí a zkoušek.

V této oblasti zajišťujeme následující služby:

Zkoušky a revize u tlakových zařízení v souladu s předepsanými právními a technickými předpisy.

Zaměřujeme se na odvětví:

 • chemický průmysl
 • teplárenství
 • energetika
 • papírenský průmysl
 • potravinářský průmysl
 • VÍCE INFORMACÍ

  Nedestruktivní zkoušky pomocí ultrazvuku, prozařováním, elektromagnetickými metodami, magnetickou metodou práškovou, penetračními metodami, vizuální kontrolou přímou a vizuální kontrolou nepřímou (endoskopem, kamerovými systémy, video-endoskopem) a zkoušky těsnosti.

  Kontroly provádíme podle přání zákazníka v souladu s předpisy a normami, jako např. ČSN, EN, DIN, ASTM, ASME a další.

  Výchozí a provozní revize a zkoušky na vyhrazených plynových zařízeních v plném rozsahu, jako jsou:

  • a)výrobu a úpravu plynů,
  • b) skladování a přepravu plynů,
  • c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,
  • d) zkapalňování a odpařování plynů,
  • e) zvyšování a snižování tlaku plynů,
  • f) rozvod plynů,
  • g) spotřebu plynů spalováním, plynová zařízení
  • Školení dle vyhlášky 21/1979 Sb.
  • Zkompletování veškeré dokumentace jako jsou místní provozní řády a revizní knihy.
  • Možné zastupování při státních kontrolách či jiných jednáních se státním odborným dozorem.

  Výchozí, provozní, vnitřní revize a tlakové zkoušky na vyhrazených tlakových zařízeních v plném rozsahu, jako jsou:

  • tlakové zařízení
   • kotle
   • tlakové nádoby
   • potrubí¨
  • Školení dle vyhlášky 18/1979 Sb. a ČSN 690012.
  • Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen (dle vyhlášky č. 91/1993)

  Periodické provozní kontroly na nevyhrazených zařízeních, jako jsou:

  • beztlaké nádoby
  • potrubí