ESG V Kostce #3 - Environment: Jak na energie z pohledu ESG a nefinančního reportování?

News

ESG V KOSTCE #3 - Environment: Jak na energie z pohledu ESG a nefinančního reportování?

11 Zář. 2022

V předchozím dílu jsme si shrnuli, co víme o ESG, CSRD a co je důležité pochopit, abyste povinný nefinanční reporting přetavili v příležitost pro Váš byznys. Pokud Vám unikl, vraťte se k němu, než se pustíte do čtení tohoto článku. Počínaje dneškem se totiž společně vydáme za poznáním environmentálního pilíře v ESG. Začínáme energiemi, které zde hrají důležitou roli.

ÚVOD DO ENVIRONMENTÁLNÍHO PILÍŘE V ESG

#TIP: STÁHNĚTE SI ZDARMA CSRD PŘÍRUČKU a získejte informace, které vám pomohou v přípravě na implementaci CSRD.

Jak jsme již zmiňovali, situace kolem CSRD směrnice a regulací se stále vyvíjí, čas od času se proto něco změní. S ohledem na udržitelné cíle stanovené v Kjótském protokolu, Zelené dohodě pro Evropu a Pařížské klimatické dohodě lze očekávat, že největší tlak v rámci nefinančního reportování bude na společnosti vyvíjen ve snižování dopadů na životní prostředí, tedy v environmentálním pilíři ESG.

Zkratka ESG – Environmental (životní prostředí), Social (společenská odpovědnost) a Governance (správa a řízení společnosti) však pokrývá několik dalších „subkategorií“. Pro základní ilustraci a popis toho, na co se jednotlivé oblasti rozpadají, jsme proto vytvořili jednoduchou infografiku:    

Image
Jak na energie z pohledu ESG a nefinančního reportování?

CO JE DŮLEŽITÉ POCHOPIT O VAŠEM ENERGETICKÉM HOSPODÁŘSTVÍ Z POHLEDU ESG A NEFINANČNÍHO REPORTINGU?

Prvně je důležité vnímat energie nejen z pohledu řízení a optimalizace jejich spotřeby, ale také snižování negativních, vedlejších vlivů, jako jsou emise skleníkových plynů, dopady na půdu, vodu a biologickou rozmanitost, které jsou u některých zdrojů energie vedlejším produktem jejich výroby.

Následně potřebujete primárně přesná, a hlavně auditovatelná data. Jak říkají naši odborníci: „Pokud to nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit.“ To z hlediska ESG a nefinančního reportingu platí dvojnásob. Auditovatelná data pomohou v eliminaci greenwashingu a při verifikaci Vašich reportů díky možnosti ověření jejich pravdivosti.

Data zkrátka hrají zásadní roli. Jsou nepostradatelnou ingrediencí pro sestavení a ověření Vašich nefinančních reportů. A přesně na to, jak Vaše energie řídit a kvantifikovat, se nyní zaměříme.

JAK A ČÍM LZE ZAJISTIT OBLAST ENERGIÍ Z HLEDISKA ESG?

Zjednodušeně, pro zajištění této oblasti z pohledu ESG potřebujete:

  • Auditovatelná data a komplexní přehled o Vašem energetickém hospodářství. 
  • Obnovitelný zdroj energie, který alespoň částečně pokryje Vaši spotřebu a produkuje co nejmenší množství emisí skleníkových plynů.
  • Sbírat, archivovat a vyhodnocovat data, abyste měli přehled o plnění jednotlivých KPI a z čeho vycházet při tvorbě nefinančních reportů.

K získání auditovatelných dat a přehledu o Vašem energetickém hospodářství můžete využít: 

  1. ČSN EN ISO 50 001 EnMS 

ISO standardy podpoří i ty nejambicióznější ESG strategie a právě ISO 50 001 Vám poskytne rámec pro vývoj efektivního systému řízení a hospodaření s energiemi. Kromě úplné analýzy energetického hospodářství Vám umožní vytvořit a implementovat energetickou politiku, stanovit dosažitelné cíle pro účinné využívání energií, identifikovat oblasti významných spotřeb, potenciální úspory a shromažďovat a vyhodnocovat data, na jejichž základě můžete činit kvalifikovaná rozhodnutí, která povedou ke snížení nákladů a produkce emisí skleníkových plynů.

ČSN EN ISO 50 001 využívají také ve společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., se kterou spolupracujeme od roku 2016. Znovu úspěšně prošla naším re-certifikačním auditem a při předávání certifikátu jsme požádali, aby popsali přínos tohoto standardu z hlediska udržitelnosti. Skupina E.ON má s nefinančním reportováním již zkušenosti, v roce 2021 od organizace CDP obdržela hodnocení „A“ za boj proti klimatickým změnám a z více než 12 000 hodnocených společností se řadí mezi 2 % nejlepších:

„Hospodaření s energiemi patří mezi priority společnosti. Zavedený systém máme již od roku 2016, pomáhá nám naplňovat naší strategii udržitelnosti a efektivně využívat energie. Tento standard nám dává systémový přístup k hospodaření s energiemi. Se společností Bureau Veritas máme velice dobré, dlouholeté zkušenosti, oceňuji zvláště odbornost a profesionalitu auditorů.“  Radek B., hlavní manažer ISŘ, E.ON Česká republika, s.r.o.

Image
Předávání Bureau Veritas certifikátu společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. za úspěšný recertifikační audit pro ISO 50 001 EnMS
  1. ENERGETICKÝ AUDIT

Poskytne Vám úplnou analýzu spotřeby energie a auditovatelné záznamy. Jeho výstupem je řada doporučení vedoucích ke snížení spotřeby energie a určení příležitostí, které z finančního hlediska mají smysl, jako například přijetí nového zdroje energie.

U energetického auditu může být doba zpracování kratší než zavedení a certifikace ISO 50 001. Jedná se však o „jednorázovou akci”, kterou musíte každé čtyři roky opakovat, ztrácíte tak možnost posuzovat potenciální úsporná opatření v mezidobí a tím pádem se nejedná o tak komplexní nástroj.

Kromě energetických auditů a ISO 50 001 stojí za zmínku tzv. „Energetický manažer“, externí profesionál, který Vaše energie zanalyzuje a bude Vás edukovat v praktických krocích při nákupu a distribučních požadavcích (kam se obrátit, co a jak vyřešit) tak, abyste dosahovali maximálního užitku a platili skutečně za to, co jste si s dodavateli a distributory energií ujednali.

JAKÉ DRUHY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JSOU v ESG PŘIJATELNÉ?

Abyste efektivně plnili environmentální cíle ESG, potřebujete zdroj, který při výrobě energie produkuje co nejmenší množství emisí skleníkových plynů. K dispozici je opět několik možností:

  • Solární energie – fotovoltaické elektrárny.
  • Větrná energie – větrné elektrárny.
  • Vodní energie – vodní elektrárny.
  • Biomasa pevná, plynná (bioplyn), tekutá (biopaliva).

Při výběru nízkoemisního zdroje, ze kterého budete energii čerpat, je důležité přemýšlet o tom, zda chcete investovat či ne. V případě investic lze využít různé dotační výzvy, momentálně můžete například z NPO čerpat dotační podporu na projekty související s fotovoltaickými a větrnými elektrárnami. Prostřednictvím našich partnerů jsme k úspěšnému získání dotační podpory dovedli mnoho firem a můžeme říct, že pokud předložíte kvalitní projekt postavený na reálných základech, nemusíte se ničeho obávat.

Samozřejmě je nutné sledovat také výši těchto investic, potenciál jejich návratnosti a z hlediska ESG i to, zda a jak realizace investic ovlivní například půdu, vodu či biologickou rozmanitost. K určení a posouzení těchto vlivů využíváme u projektů našich klientů různé nástroje, jako například technické a environmentální Due diligence a studie proveditelnosti.  

Pokud investovat nechcete, existuje řada dodavatelů, od kterých můžete odebírat energie pocházející ryze z obnovitelných zdrojů. V případě energie z biomasy se můžete ptát také po systémech ISCC, SURE či KZR INiG, které prokáží, že jsou dodávané produkty vyrobené z biomasy opravdu udržitelné.

ČÍM DATA O ENERGIÍCH SBÍRAT, ARCHIVOVAT A VYHODNOCOVAT?

U každého Vašeho energetického toku bude potřeba sbírat, sledovat, archivovat a průběžně vyhodnocovat data. Umožní Vám to srovnávat KPI, pozitivní posuny, reagovat na případné negativní propady a Vaše data o energiích proměňovat v praktické a transparentní kroky.

Díky pokroku v umělé inteligenci jsou dnes naštěstí k dispozici různé systémy, které pokryjí všechny výše zmíněné aktivity a nahrazují tak pracné, časově náročné ruční odečty z měřidel a technologií.

Šikovný je například systém „ENERGIS“ dodávaný společností COLSYS-AUTOMATIK, a.s., který dokáže pravidelně sbírat a archivovat data z měřidel energií, technologií (např. obnovitelných zdrojů). Jeho uživatelské rozhraní data umožňuje zobrazovat různými způsoby, porovnávat v zabudovaných analytických nástrojích a v případě nadstandardních odběrů energií Vám také zasílá varování. 

JAK VYBRAT SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ?

Rádi bychom zde nastínili způsob, který lze aplikovat obecně na všechna odvětví i společnosti, ale to bohužel nelze, každý byznys i trhový segment má svá specifika a liší se. Vše, co jsme dnes zmiňovali pro Vás samozřejmě dokážeme zajistit, rozhodně Vám však nebudeme a ani nechceme tvrdit, že potřebujete každý systém, zdroj a nástroj, o kterém jste nyní četli.

Již v předchozím článku jsme avizovali, že na přípravu je stále dostatek času a ti, kteří v přípravě selžou, se připravují na selhání. Zajišťování shody s CSRD bude především týmová práce a bez spolehlivého partnera půjde těžce. Kontaktujte nás nezávazně, rádi s Vámi prodiskutujeme možnosti a Vy si zvolíte tu správnou cestu pro Vaši společnost.

V dalším dílu ESG V KOSTCE se budeme zabývat tím, co jsme dnes nakousnuli, Vaší uhlíkovou stopou. Pokud pro Vás byl tento článek užitečný, sdílejte ho dále.