Energie thumbnail

Ceny energií, inflace 2022: Úspory a kontinuita podnikání

Aktuální ceny energií a extrémní inflace představují největší hrozby v rozvoji firem. To vyplývá z průzkumu Francouzsko-České obchodní komory realizovaného uvnitř francouzsko-české podnikatelské komunity v říjnu 2022. 61 % z dotázaných společností se domnívá, že současná krize má značný či dokonce kritický dopad na jejich podnikání a 74 % z nich v důsledku toho snižuje své výdaje.

Navzdory aktuální situaci však 52 % respondentů plánuje v nadcházejících měsících investovat. Do HR oblasti (63 %), technologií (25 %), udržitelnosti (25 %) a marketingu (19 %). 68 % dotázaných společností pak hodlá podpořit své zaměstnance zvýšením mzdy v rozmezí od 4–10 % a žádná z nich neuvažuje o odchodu z českého trhu.

Výsledky průzkumu potvrzují, jak moc současná situace ovlivňuje většinu firem. Častým tématem interních porad se tak stalo hledání způsobů k optimalizaci provozu, aby byl udržitelnější, úspornější a zavádění opatření pro prevenci rizik a zachování kontinuity podnikání.

Pokud ve firmě zápasíte s cenami energií, inflací a při poradách vám už docházejí odpovědi na otázku: „Co s tím budeme dělat?“…

ODBORNÍCI Z BUREAU VERITAS PRO VÁS VYTVOŘILI SEZNAM NÁSTROJŮ A ŘEŠENÍ, ZE KTERÉHO SE MŮŽETE INSPIROVAT:

1. UDRŽITELNOST

UHLÍKOVÁ STOPA (CFP) – VÝPOČET, OVĚŘENÍ

Na uhlíkovou stopu se kromě jiného vážou provozní náklady, například energie či služební cesty. Pokud ji dostanete pod kontrolu, můžete dosáhnout úspor, snadněji přilákat kapitál (při žádosti o úvěr či investici je udržitelnost projektu důležitým kritériem) a vyhovět základním legislativním a certifikačním požadavkům (například nadcházející CSRD směrnice o nefinančním ESG reportingu, podle které budete přímo nebo nepřímo vykazovat z více než 82 metrik a 1144 datových bodů).

Pro výpočet uhlíkové stopy i ověření výpočtu vybírejte spolehlivé společnosti. Předejdete nepřesným, nekvalitně zpracovaným reportům a s tím spojeným greenwashingem. Naše organizace je akreditována k ověřování výkazů skleníkových plynů (GHG) dle ISO 14065. Pro výpočet nebo ověření výpočtu uhlíkové stopy společností využíváme ISO 14064 a při stanovení uhlíkové stopy produktu či služby vycházíme z normy ISO 14067.

ISO 14040 LIFE CYCLE ASSESMENT (LCA) - POSOUZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU

LCA je účinný nástroj pro kvantitativní určení dopadů produktu na životní prostředí v rámci jeho životního cyklu. Při LCA analýze s vámi odhalíme například neefektivní oblasti. To vede k možnému snížení nákladů za energie, materiál a redukci odpadů a emisí skleníkových plynů. Marketingovou komunikací výsledků z LCA analýzy navíc můžete vaše produkty dostat do povědomí dalších potenciálních zákazníků.  

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Odpady jsou také zdroje a trh s odpady je jedním z trhů s největším potenciálem. Zkrátka lze ušetřit velké množství peněz, přičemž se dá ulehčit životnímu prostředí. Na druhou stranu je známo, že za nezájem se v odpadové oblasti draze platí.

Pro společnosti provádíme detailní rozbory za účelem optimalizace jejich odpadového hospodářství, při kterých kromě produkce odpadů analyzujeme také náklady. Ty porovnáme se situací na trhu a identifikujeme jejich možné snížení. 

ISO 14001 EMS – SYSTÉMY MANAGEMENTU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ISO 14001 patří mezi naše akreditované certifikace a je populární pro systematický přístup k identifikaci a řešení stávající i budoucí legislativy, který firmám pomáhá plnit zákonné požadavky. Udržuje tak podnikání ve shodě s legislativou a přispívá k jeho kontinuitě. Poskytuje navíc konkurenční výhodu, nebo alespoň pomáhá udržet krok s trhem, pokud konkurence již certifikaci má.

ISO 14001 prokazuje, že kontrolujete svá environmentální rizika a že se vždy snažíte zlepšovat oproti konkrétním cílům. Norma je určena všem organizacím bez ohledu na jejich odvětví či velikost, každý tak může těžit ze řízení a průběžného zlepšování výkonu, které certifikace ISO 14001 poskytuje v klíčových oblastech, jako je spotřeba energie, snižování produkce odpadu a získávání surovin.

2. ENERGIE

ISO 50 001 EnMS – SYSTÉMY MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Certifikace ISO 50 001 poskytuje rámec pro vývoj efektivního systému řízení a hospodaření s energiemi. Kromě úplné analýzy energetického hospodářství vám umožní vytvořit a implementovat energetickou politiku, stanovit dosažitelné cíle pro účinné využívání energií, odhalit příležitosti ke snížení jejich spotřeby a sbírat, vyhodnocovat data na jejichž základě se můžete vědomě rozhodovat.

ENERGETICKÝ AUDIT

Energetický audit přináší úplnou analýzu využití energií. Jeho výstupem je řada doporučení vedoucích ke snížení spotřeby energií a určení příležitostí, které z finančního hlediska mají smysl, jako například přijetí nového zdroje energie.

Doba zpracování tohoto auditu může být kratší než zavedení a certifikace ISO 50 001 EnMS. Jedná se však o „jednorázovou akci”, kterou je nutné opakovat každé čtyři roky. Ztrácíte tak možnost posuzovat potenciální úsporná opatření v mezidobí a tím pádem se nejedná o tolik komplexní nástroj.

ENERGETICKÝ MANAŽER

Kromě energetických auditů a ISO 50 001 stojí za zmínku tzv. „Energetický manažer“, externí profesionál, který energie zanalyzuje a edukuje vás v praktických krocích při nákupu a distribučních požadavcích (kam se obrátit, co a jak vyřešit), aby se dosahovalo maximálního užitku a platilo skutečně za to, co se s dodavateli a distributory energií ujednalo.

Tento způsob najímání kvalifikovaných externích pracovníků pouze na období, kdy jsou skutečně potřeba, může výrazně snížit mzdové a provozní náklady.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OZE)

Biomasa či solární, větrné, vodní elektrárny. Alternativa v podobě obnovitelného zdroje energie má smysl a tyto záměry vždy nemusíte financovat celé z vlastního kapitálu. Například v rámci projektů na instalaci fotovoltaických elektráren našich klientů realizujeme studie proveditelnosti, kde kromě posouzení nákladů, přínosů, rizik a úsilí nutného k uskutečnění projektů, ověřujeme také možnosti jejich částečného nebo úplného financování prostřednictvím dotace.  

Pokud předložíte kvalitní projekt postavený na reálných základech, nemusíte se ničeho obávat.

3. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ A BUDOVY

REVIZE VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A DIGITALIZACE

Pouze servisované a udržované zařízení dokáže snižovat náklady a spotřebu energií. Ačkoli může zákon č. 250/2021 Sb. z péče o vyhrazená technická zařízení činit náročnou disciplínu, je nutné mít plán revizí a aktuální, kompletní provozní/průvodní dokumentaci pro zachování provozuschopnosti vašich zařízení a prevenci pokut, které sahají až do výše 2 000 000 Kč.

Zákon č. 250 konečně umožňuje digitalizovat, z čehož může benefitovat mnoho firem. Například naši revizní technici informace o zařízeních klientů centralizují do digitálního nástroje s vazbou na BIM – ReviGUARD®, kde na rozdíl od excelu na tři kliknutí vidí stav, revize a potíže všech zařízení. Modul legislativní knihovny navíc hlídá změny, upozorňuje na ně a usnadňuje plnění všeho, co ukládá zákon.

FACILITY MANAGEMENT (FM) – TECHNICKÁ SPRÁVA BUDOV

V provozní fázi jakékoli nemovitosti se můžete dostat do situace, kdy máte velké množství dodavatelů, smluv, dokumentů a tyto informace ukládáte v různých adresářích a formátech. Kvůli tomu není snadné se ihned zorientovat v tom, jaké smluvně stanovené požadavky je potřeba dodržovat a jakými předpisy pro provoz a údržbu je nutné se řídit.

To vytváří velké překážky nejen z hlediska kontrol a dohod o úrovni poskytovaných služeb, ale i bezpečných pracovních podmínek pro zaměstnance. O&M manuály, audity výkonnosti externě či interně dodávaných FM řešení, zadání výběrových řízení na dodavatele, nebo kompletní outsourcingy BOZP, PO a FM služeb společnostem mohou poskytnout výrazné administrativní, mzdové i provozní úlevy.

4. FINANCE A INVESTICE

Každý chce jistotu, že poskytnuté finanční prostředky byly vynaloženy účelně, účinně a že byla přijata opatření k prevenci odložených nákladů a vícenákladů, které mohou vznikat z neznalosti rizik spojených s investicí.

Organizace proto využívají našich dohledů a poradenství v projektech financovaných bankami i pojišťovnami (tzv. ASM – asset management) a jednorázových či pravidelných inspekcí, analýz, posudků, bankovních monitoringů, technických a environmentálních Due Diligence, posouzení lokalit nebo studií proveditelnosti.

Na základě výstupů z analýz, studií a posudků mohou činit kvalifikovaná rozhodnutí. Odhalují tím potenciální rizika, která by mohla bránit v realizaci projektů, zvyšovat náklady a ohrožovat návratnost jejich investic.

V případě sporů (smluvní vztahy, více práce, cenotvorba) týkajících se investičních projektů poskytujeme také tzv. „Claim management“. Provádíme analýzy smluv, cen, dohod a jako nezávislá třetí strana pomáháme rozhodovat legislativní a technické rozepře, aby se předešlo nákladným a vleklým soudním řízením.

5. ISO 22301:2019 BCM – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Kontinuitě vašeho podnikání může být kdykoli zasazen drtivý úder. Současná situace, kybernetický útok, politická nestabilita, extrémní počasí, požár, pandemie, spory zaměstnanců a podvody jsou jen některé z nich. ISO 22301 je tedy relevantní pro jakýkoli typ organizace, velkou nebo malou, veřejnou i soukromou.

Certifikace ISO 22301 snižuje rizika ztráty majetku, příjmů, pověsti, nedodržení právních předpisů a přispívá k udržení cashflow, motivaci a bezpečí zaměstnanců. Poskytuje kvalitní informace pro strategické plánování, řízení interních i externích rizik (např. dodavatelského řetězce) a lidských zdrojů.

BIA (Business Impact Analysis) odhalí zranitelné oblasti podnikání a kritické problémy vyžadující pozornost. Společnosti díky spolehlivě zavedeným systémům, procesům a strategie pro zajištění kontinuity činností benefitují z nižších nákladů na pojistné a menšího dopadu na výkonnost podnikání v případě incidentu.

Jak vidíte, cest vedoucích k úsporám a podpoře kontinuity podnikání je opravdu mnoho. Rádi bychom zde nastínili zázračný mix, který lze aplikovat obecně na všechny společnosti a odvětví, ale to bohužel nelze.

Kontaktujte nás nezávazně, projdeme společně všechny možnosti a vy si na základě vlastních poznatků zvolíte to pravé pro vaši firmu. To nejhorší, co se vám může stát, je, že se dozvíte něco nového.

OD ŘEŠENÍ NA VÝZVY, KTERÝM ČELÍTE, VÁS DĚLÍ jen ODESLÁNÍ FORMULÁŘE:

Vyplňte prosím vaše křestní jméno
Vyplňte prosím vaše příjmení
Vyplňte prosím vaši emailovou adresu
Telefon
Vyplňte prosím název vaší společnosti
Vložte vaši zprávu
Zásady ochrany osobních údajů
1 + 18 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.