Sustainability Bureau veritas

Udržitelnost 

 

Sustainability

Soubor služeb souvisejících s agendou udržitelnosti
Our set of services related to Sustainability agenda

Konzultační služby týkající se implementace směrnice CSRD (Corporate Social Reporting Directive) podle ESRS (European Sustainability Reporting Standards) včetně zapojení zainteresovaných stran, dvojí významnosti a taxonomie EU:

Implementation consulting services (including stakeholder engagement, double materiality, EU taxonomy) of the CSRD (Corporate Social Reporting Directive) according to ESRS (European Sustainability Reporting Standards):

SLUŽBY V OBLASTI UDRŽITELNOSTI / SUSTAINABILITY SERVICES

Konzultační služby týkající se implementace směrnice CSRD / Implementation consulting services of the CSRD:

  • ESRS E1-E5: Změna klimatu / Climate Change | Znečištění / Pollution | Vodní a mořské zdroje / Water & Marine Resources  | Biodiverzita a ekosystémy / Biodiversity & Ecosystems  | Využívání zdrojů a oběhové hospodářství / Resource Use & Circular Economy  (ESRS E1-E5)
  • ESRS S1-S4 & G1: Vlastní pracovní síla / Own Workforce  | Pracovníci v hodnotovém řetězci / Workers In The Value Chain  | Dotčené komunity / Affected Communities  | Spotřebitelé a koncoví uživatelé /  Consumers & End Users  (ESRS S1-S4 & G1)

Udržitelnost - doplnkové služby / Sustainability - complementary services: