Ochrana osobních údajů

Velmi si vážíme důvěry uživatelů našich stránek či našich obchodních partnerů, a proto klademe důraz na ochranu osobních údajů při jejich zpracování v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Prosíme Vás o přečtení směrnice o ochraně osobních údajů, abyste byli ujištění, že jsou Vám zcela pochopitelné. Máte-li nějaké dotazy ohledně této směrnice, prosím kontaktujte nás.

Cílem tohoto dokumentu je Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti Bureau Veritas a jejích stránek: www.bvtraining.czwww.bureauveritas.cz.

Úvodní ustanovení

Tento dokument shrnuje zásady  nakládání s osobními údaji (dále jen “směrnice “) , k jejichž zpracování dochází společností BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. a BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.,  sídlem Praha – Krč, Olbrachtova 1589/1, PSČ 14000 (dále jen „Bureau Veritas“).

Uvedené zásady popisují, jak Bureau Veritas shromažďuje, sdílí či jiným způsobem zpracovává informace uživatelů (dále jen “uživatel”) webových stránek www.bureauveritas.cz a www.bvjournal.cz, dále také obchodních partnerů (dále jen “zákazník”), kteří využívají služeb Bureau Veritas. Uvedené zásady se nevztahují na informace, které zákazníci Bureau Veritas zpracovávají s využitím služeb Bureau Veritas.

Bureau Veritas je správcem a zpracovatelem osobních údajů svých zákazníků, kteří je poskytnou při využití služeb. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte adrese certifikace@bureauveritas.cz.

Zpracování osobních údajů

Bureau Veritas zpracovává údaje získané na základě používání webových stránek prostřednictvím cookies. Pro přesnější cílení reklamních kampaní a vylepšování webových stránek využívá Bureau Veritas informace o uživateli, a to jak se chová na stránkách (na které stránky klikl a spousta dalších jako je například vyplňování formulářů). Tyto údaje jsou získávány automatizovaně prostřednictvím nástrojů níže uvedených zpracovatelů dat a Bureau Veritas. Pokud máte ve svém zařízení povoleno ukládání cookies, jsou tyto údaje získávány i prostřednictvím těchto souborů. Více informací o všech cookies, které Bureau Veritas používá, naleznete zde.

Bureau Veritas zpracovává i data ze sociálních sítí. Na webové stránce jsou implementovány možnosti hodnocení a sdílení s pomocí sociálních sítí (Facebook, Google, Linkedin a další.) Pokud uživatel tyto možnosti použije, umožní Bureau Veritas přístup k veřejným informacím na jeho profilu v příslušné sociální síti. Součástí veřejného profilu v sociálních sítích může být jméno a příjmení uživatele, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle uživatelského nastavení.

Bureau Veritas zpracovává především údaje, které uživatel uvádí při vyplnění kontaktního formuláře, při přihlášení k odběru newsletterů a při vytváření zákaznického účtu. Některé osobní údaje jsou nezbytné (jméno a e-mailová adresa, odvětví) a slouží pro základní identifikaci uživatele. Údaje, které Bureau Veritas zpracovává jsou následující:

 • jméno a příjmení,
 • odvětví / obchodní firma
 • sídlo (ulice, č. p./č. o., město, PSČ, stát, IČO, DIČ)
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • Zpracování osobních údajů u dětí

Bureau Veritas vědomě nesbírá informace od dětí mladších 16 let a děti do 16 let nemohou používat její služby. Pokud se dozvíte, že dítě nám poskytlo osobní informace v rozporu s uvedenými zásadami, můžete nás upozornit na adrese certifikace@bureauveritas.cz.

Účely, ke kterým budou údaje použity

Bureau Veritas zpracovává osobní údaje vždy výhradně k účelům, pro které byly shromážděny a na základě oprávněného zájmu, právní povinnosti, plnění smlouvy nebo uděleného souhlasu. Osobní údaje se zpracovávají pro různé účely, především pro:

 • komunikaci se stávajícími zákazníky, včetně zasílání informací o aktuálních službách, aktualizaci obchodních podmínek a pro marketingové a propagační účely
 • zaslání odpovědi na dotaz uživatelů internetových stránek
 • analytiku návštěvnosti internetových stránek za účelem zlepšení služeb a jejich nabídky
 • marketingové oslovení prostřednictvím elektronického kontaktu, vyplněním formuláře uživatelem na stránkách společnosti Bureau Veritas
 • cílení potenciálních zákazníků formou online reklamy (viz cookies)
   

Zpracovatelé, kteří mají přístup k údajům

Osobní údaje jsou zpracovány zejména Bureau Veritas a jejími zaměstnanci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí, a dodavateli společnosti, pokud jsou zpracovány v souvislosti s plněním a realizací uzavřených smluv a objednávek.

Bureau Veritas dále může využívat pro zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro uvedené účely a způsobem, který Bureau Veritas určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění nám poskytovaných služeb.

Bureau Veritas jako zpracovatele využívá:

 • Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing)
 • Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing)
 • SmartSelling a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 • V odůvodněných případech může Bureau Veritas předat osobní údaje i jiným subjektům (zpracovatelům).

Může dojít k předání osobních údajů těmto zpracovatelům:

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají osobní údaje dle pokynů Bureau Veritas i v oblasti kontaktu s veřejností, správy elektronických dat nebo vedení účetnictví,
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje právní předpis;
 • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.
 • Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány
 • Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění účelů uvedených níže a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví. 

Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

Bureau Veritas zpracovává osobní údaje u zákazníků a uživatelů až do zrušení jejich registrace. Údaje o kontaktních osobách zákazníků jsou zpracovávány po celou dobu trvání obchodního vztahu.

U zákazníků služeb je Bureau Veritas oprávněna zpracovávat jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace s Bureau Veritas a po dobu 3 let ode dne ukončení poslední smlouvy.

Faktury vystavené Bureau Veritas  jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány také smlouvy.

Údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání souhlasu, tedy i po dobu, kdy uživatel povolí ukládání v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies.

Obchodní a marketingová oslovení prostřednictvím elektronického kontaktu jsou zasílána do doby odvolání souhlasu nebo do doby odhlášení jejich odběru.

Odvolání souhlasu


Zákazníci se mohou kdykoli rozhodnout pro zrušení odebírání jakýchkoli marketingových a obchodních sdělení, a to:

 • udělený souhlas k zasílání newsletterových kampaní lze odvolat ZDE
 • zasláním žádosti na email: news@bureauveritas.cz
 • Cílení reklamy (cookies) může uživatel zakázat změnou přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání vybraných cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací lze najdete na stránce o použití souborů cookies.
   

Způsoby zpracování a úschova osobních údajů


Osobní údaje budou zpracovány a uschovány:

 • strojově (automatizovaně) prostřednictvím výpočetního hardware a software
 • v písemné podobě
   

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů bude mít v případě, že bude identifikovatelnou fyzickou nebo právnickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:

Právo na přístup k osobním údajů
Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od Bureau Veritas:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU;
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů;
 • právo na potvrzení o zpracování osobních údajů bude možné uplatnit písemně na adresu sídla Bureau Veritas.
 • Právo na opravu nepřesných údajů
 • Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Bureau Veritas zpracovává. Bureau Veritas opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.
 • Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Bureau Veritas neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit písemně na adresu sídla Bureau Veritas.

Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů nebo důvody jejich zpracování či pokud podá námitku proti jejich zpracování a to písemně na adresu sídla Bureau Veritas.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude Bureau Veritas informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na přenositelnost osobních údajů


Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Bureau Veritas o předání těchto údajů jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Bureau Veritas.

V případě, že Bureau Veritas neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, BUREAU VERITAS zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla Bureau Veritas.

 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely a za účelem marketingového oslovení je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky, písemnou formou, nebo elektronicky za využití příslušného formuláři;
 • zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Bureau Veritas uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů;
Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Subjekt údajů má vedle práva podat námitky proti zpracování u Bureau Veritas právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 

Bezpečnost

Bureau Veritas se zavazuje chránit osobní údaje i jiné informace o svých zákaznících a uživatelích jejich služeb. K tomu používá řadu bezpečnostních technologií a opatření určených k ochraně informací před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. Opatření, která používá, jsou navržena tak, aby poskytovaly úroveň zabezpečení odpovídající riziku zneužití osobních údajů. Je důležité připomenout, že na internetu nelze zaručit 100% jistotu.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze pověřené osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Kontakt

Pokud máte dotazy ohledně uvedených zásad ochrany osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, neváhejte nás kontaktovat na adrese certifikace@bureauveritas.cz.

Správcem vašich osobních údajů je BUREAU VERITAS, sídlem Praha – Krč, Olbrachtova 1589/1, PSČ 14000.

Uvedené informace jsou v platnosti od 25. 5. 2018.