Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba patří společně s výrobou živočišnou mezi hlavní složky zemědělské výroby, která se řadí mezi tradiční výrobní odvětví v České republice. Jak už z názvu vyplývá, je tento obor zaměřen na produkci rostlin a jejich následné zpracování.  Podle informace Ministerstva zemědělství je výměra zemědělské půdy 4,2 mil. ha, z čehož 71 % tvoří orná půda, využívaná pro rostlinnou produkci.

Skladba kulturních plodin záleží na oblasti, ve které se se plodiny pěstují. Mezi nejvíce pěstované plodiny patří obiloviny, které pokrývají více než polovinu výměry orné půdy. Dalšími pěstovanými komoditami jsou olejniny, luskoviny, pícniny a speciální plodiny.

Nejen při samotném pěstování, ale také po sklizni při skladování, vývozu či dovozu rostlinných komodit je vhodné sledovat kvalitu. K tomu slouží specializované AGRI oddělení BUREAU VERTIAS, které nabízí širokou škálu služeb, týkající se zejména kontrol rostlinných komodit zaměřených na vzorkování dle mezinárodních norem a následné analýzy v akreditovaných laboratoří po celé České a Slovenské republice.