Nastaveni_optimalizace_FM

Audit výkonnosti a kontrola kvality služeb

Zkontrolujeme, zda externě či interně dodávané služby v oblasti facility managementu odpovídají Vašim požadavkům, zda jsou prováděny řádně a za odpovídající cenu.

BUREAU VERITAS services DOKÁŽE ZAJISTIT NÁSLEDUJÍCÍ:

  • Zmapování procesů pro konkrétní FM služby - Popíšeme a zanalyzujeme celý proces dodávky služby. Upozorníme na slabá místa a navrhneme řešení pro jejich odstranění.

  • Výběr vhodného řešení insourcingu nebo outsourcingu pro konkrétní FM služby - Zhodnotíme, jaká forma zajištění služby z pohledu rizik a nákladů je pro Vás výhodná.
  • Kontrola aktuálních smluv a jejich porovnání - Zkontrolujeme, zda jsou plněny podmínky stanovené v aktuálních smlouvách s dodavateli služeb facility managementu.
  • Kontrola kvality dodávaných FM služeb - Provedeme kontrolu, zda kvalita dodávky FM služeb odpovídá výši úhrad za tyto služby.
  • Kontrola legislativních povinností a jejich vykonávání - Zkontrolujeme, zda poskytovatelé služeb mají odpovídající oprávnění k výkonu konkrétních služeb a zda nedochází k porušování legislativy při výkonu činnosti.
  • Analýza Vašich požadavků na FM služby - Dokážeme s Vaší pomocí zanalyzovat, zda Vám poskytovatel služeb facility managementu dodává správné informace, včas a v souladu se zákony.
  • Zajištění odborné a nezávislé oponentury ve sporech o kvalitu prováděných služeb - Nezávisle posoudíme a vyhodnotíme případné spory v poskytování některé ze služeb facility managementu. Stanovíme odpovědnosti a rozsah plnění dle smlouvy, dodržení řádných technologických postupů, apod.