audit_vykonnosti_FM

Audit výkonnosti a kontrola kvality služeb

Kvalita dodávaných služeb pod kontrolou

Zkontrolujeme, zda externě či interně dodávané služby v oblasti facility managementu odpovídají Vašim požadavkům, zda jsou prováděny řádně a za odpovídající cenu.

BUREAU VERITAS services cz, s.r.o. DOKÁŽE ZAJISTIT NÁSLEDUJÍCÍ:

  • Zmapování procesů pro konkrétní FM služby

Popíšeme a zanalyzujeme celý proces dodávky služby. Upozorníme na slabá místa a navrhneme řešení pro jejich odstranění.

  • Výběr vhodného řešení insourcingu nebo outsourcingu pro konkrétní FM služby

Zhodnotíme, jaká forma zajištění služby z pohledu rizik a nákladů je pro Vás výhodná.

  • Kontrola aktuálních smluv a jejich porovnání 

Zkontrolujeme, zda jsou plněny podmínky stanovené v aktuálních smlouvách s dodavateli služeb facility managementu.

  • Kontrola kvality dodávaných FM služeb

Provedeme kontrolu, zda kvalita dodávky FM služeb odpovídá výši úhrad za tyto služby.

  • Kontrola legislativních povinností a jejich vykonávání

Zkontrolujeme, zda poskytovatelé služeb mají odpovídající oprávnění k výkonu konkrétních služeb či zda nedochází k porušování legislativy při výkonu činnosti.

  • Analýza Vašich požadavků na FM služby

Dokážeme s Vaší pomocí zanalyzovat, zda Vám poskytovatel služeb facility managementu dodává správné informace, včas a v souladu se zákony.

  • Zajištění odborné a nezávislé oponentury ve sporech o kvalitu prováděných služeb

Nezávisle posoudíme a vyhodnotíme případné spory v poskytování některé ze služeb facility managementu. Stanovíme odpovědnosti a rozsah plnění dle smlouvy, dodržení řádných technologických postupů, apod.