Nefinanční reporting: Jak bude ovlivněn novými nařízeními od 2022?

News

NEFINANČNÍ REPORTING: JAK BUDE OVLIVNĚN NOVÝMI NAŘÍZENÍMI OD 2022?

2 Bře. 2022

Společnosti a jejich dodavatelé a partneři jsou dnes pod větším dohledem než kdykoli předtím. Interní a externí zainteresované strany všeho druhu – od investorů po klienty a spotřebitele – spolu s vládami a mezinárodními organizacemi jsou stále ostražitější ohledně jejich postupů a očekávají, že budou transparentně sdělovat dopady svých činností na životní prostředí.

Předpisy pro podávání zpráv o udržitelnosti se v tomto roce ještě více zpřísní, proto je důležité pochopit, co je v sázce a jak zajistit, aby Vaše data byla co nejspolehlivější a nejpřesnější.

REPORTING UDRŽITELNOSTI: JAKÝ MÁ VÝZNAM PRO VAŠE AKCIONÁŘE?

Společnosti již několik let publikují data a zprávy o udržitelnosti a počet těch, které se při přípravě takových zpráv řídí metodikou GRI (Global Reporting Initiative), se od roku 2000 stonásobně zvýšil [1].

Zprávy o udržitelnosti mohou spadat pod několik kategorií: Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Responsibility (CR) nebo Environmental, and Social Governance (ESG). Všechny však mají společný cíl – poskytnout transparentní pohled na nefinanční údaje a postupy Vaší společnosti.

Banky a investoři při rozhodování o poskytnutí úvěru nebo investici stále častěji požadují detailnější informace o tom, jak podnik řeší otázky životního prostředí. Proto je správný a přesný reporting o udržitelnosti klíčový.

Ověřený reporting umožňuje zúčastněným stranám hodnotit nefinanční výkonnost velkých společností. Vyžaduje, aby organizace poskytovaly hmatatelné a věrohodné ukázky úrovně své udržitelnosti tím, že se budou řídit řádnými pokyny pro podávání zpráv o udržitelnosti, jejichž podstatou je přesnost a transparentnost.

REPORTING UDRŽITELNOSTI NA ÚROVNI

Rostoucí význam reportingu udržitelnosti se odráží i ve zvyšujícím se počtu předpisů a jejich přísnosti. Směrnice Evropské unie o nefinančním reportingu (NFRD) v současné době vyžaduje, aby velké společnosti veřejného zájmu s více než 500 zaměstnanci zveřejňovaly informace o svých činnostech a zvládání sociálních a environmentálních problémů. V dubnu 2021 však Komise přijala návrh nové směrnice: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), která bude zveřejněna v říjnu 2022 a vstoupí v platnost v lednu 2023. První reporty se však od společností očekávají až v roce 2024, a to s údaji za rok 2023.

CSRD rozšiřuje scope NFRD směrnice tak, aby zahrnovala všechny společnosti s více než 250 zaměstnanci a společnosti s více než 10 zaměstnanci, které jsou kotovány na regulovaných trzích (kromě kotovaných mikropodniků).

CSRD rovněž stanovuje povinné ověřování nahlašovaných dat a informací a zavádí podrobnější požadavky na reporting, včetně požadavku na reporting dle závazných standardů EU pro podávání zpráv o udržitelnosti. CSRD také ukládá společnostem povinnost digitálně „označovat“ všechny nahlášené informace tak, aby byly strojově čitelné a zapojovaly se do jednotného evropského přístupového bodu, s nímž počítá akční plán unie kapitálových trhů.

Tyto právní předpisy jsou součástí ambiciózního a komplexního balíčku opatření, jejichž cílem je zlepšit tok kapitálu směrem k udržitelným činnostem v celé EU. Předpokládá se, že díky tomu, že investoři budou moci směřovat své peníze do udržitelných technologií a podniků, tato opatření pomohou učinit Evropu do roku 2050 klimaticky neutrální.

BUĎTE PŘIPRAVENI!

Teď je nejlepší část roku 2022 na to, abyste se připravili na nový zákon a je důležité, abyste tak učinili důkladně. Pokud Vaše zprávy o udržitelnosti mají být přesné a spolehlivé, existuje řada otázek, které si musíte položit raději dříve než později.

Všichni, kteří již publikují zprávy o udržitelnosti jsou logicky v lepší a silnější pozici než ti, kteří tak zatím nečiní. Žádná společnost však nezná všechny odpovědi. EU proto oznámila, že specifické jednotné evropské standardy pro reporting budou v souladu se stávajícími rámci a požadavky pro podávání zpráv o udržitelnosti. První várka by však měla být zveřejněna až v říjnu 2022, druhá v říjnu 2023.

Jako společnost podávající zprávy o udržitelnosti, musíte nejprve posoudit přesnost Vašich údajů a spolehlivost Vašich tvrzení. Klíčovou otázkou pak je, co dalšího můžete udělat pro zlepšení transparentnosti svých zpráv a pro budování důvěry mezi Vašimi partnery, zákazníky a dalšími zúčastněnými stranami.

Abyste tyto otázky vyřešili, a zejména aby bylo možné posoudit, zda jsou Vaše data o udržitelnosti důvěryhodná, měli byste již nyní navázat spolupráci s renomovanou třetí stranou, která tyto informace ověří. Připraví Vás to na nátlak, který vytváří dohled interních a externích zainteresovaných stran, a umožní Vám to dosáhnout zlepšení díky objektivní odborné zpětné vazbě.

JAK VÁM MŮŽE POMOCI BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Image
ESG Služby Bureau Veritas

Poskytujeme nezávislé služby v oblasti ověřování zpráv o udržitelnosti, které našim klientům pomáhají prokazovat spolehlivost a přesnost jejich reportovaných dat. Naše služba je světově uznávaná a poskytuje známku, která potvrzuje důvěryhodnost CSR dat a reportovaných dat o udržitelnosti.

Kromě ověřování dat, naše služba klientům umožňuje prokazovat osvědčené postupy v oblasti reportingu udržitelnosti a poskytuje tak úplný a transparentní přehled o dopadech jejich činnosti.

Zprávy o udržitelnosti posuzujeme podle řady mezinárodních standardů a rámců, jako:

Prokazování dokonalosti prostřednictvím robustního, komplexního a transparentního reportingu již dnes společnostem nabízí významnou konkurenční výhodu a brzy se stane také zákonným požadavkem. Ověření zpráv o udržitelnosti od důvěryhodného partnera, jako je Bureau Veritas, Vám umožní zůstat ve shodě se všemi předpisy, posílit Vaši image v oblasti udržitelnosti a vyslat všem zainteresovaným stranám silnou zprávu o Vašem odhodlání vůči odpovědným obchodním praktikám.

chcete vědět více o našich službách v oblasti OVĚŘOVÁNÍ ZPRÁV O udržitelnosti? stačí kliknout zde