Climate change Bureau Veritas

ESRS E1-E5

ESRS E1-E5

Změna klimatu / Climate Change | Znečištění / Pollution | Vodní a mořské zdroje / Water & Marine Resources  | Biodiverzita a ekosystémy / Biodiversity & Ecosystems  | Využívání zdrojů a oběhové hospodářství / Resource Use & Circular Economy

ESRS E1 – Služby v oblasti změny klimatu (adaptace, zmírňování, energetika) / Climate change (adaptation, mitigation, energy) services:

 • Energetický audit / Energy audit 
 • Reporting emisí skleníkových plynů (GHG) / GHG (Green House Gas) emissions reporting
 • Výpočet uhlíkové stopy (organizace a/nebo produktu) / Carbon footprint calculation (organization and/or product)
 • Posouzení životního cyklu (LCA) / Life Cycle Assessment (LCA)
 • Dekarbonizační/Net Zero strategie & plán / Decarbonization/Net Zero strategy & plan
 • Studie proveditelnosti energetických úspor v rámci opatření / Energy savings feasibility study per measure
 • Studie proveditelnosti implementace obnovitelné energie / Renewable energy implementation feasibility study
 • Zavedení alternativních zdrojů energie: Studie proveditelnosti vodíku / Alternative energy implementation: Hydrogen feasibility study
 • Offsety / Offset options

ESRS E2 – Služby v oblasti znečištění (vzduch, voda, půda, živé organismy a zdroje potravin, látky vzbuzující obavy, nebezpečné látky, mikro-plasty) / Pollution (air, water, soil, living org. and food resources, substances of concern, sub. very high concern, microplastics) services:

 • Audit odpadového hospodářství, studie proveditelnosti snížení produkce odpadu / Pollution audit, reduction feasibility study per improvement measure

ESRS E3 – Služby týkající se vodních a mořských zdrojů / Water and marine resources (consumption, withdrawals, discharges) services:

 • Vodní audit / Water audit

ESRS E4 – Služby v oblasti biodiverzity a ekosystémů (ztráta biodiverzity, stav druhů, rozsah a stav ekosystémů, závislost na ekosystémových službách) / Biodiversity and ecosystems (biodiversity loss, state of species, extend and condition of ecosystems, dependency on ecosystem services) services:

 • Audit biologické rozmanitosti a ekosystémů, akční plán zlepšení, studie proveditelnosti pro každé opatření ke zlepšení / Biodiversity and Ecosystems audit, improvement action plan, feasibility study per improvement measure

ESRS E5 – Služby v oblasti oběhového hospodářství (vstupy, výstupy, odpady, recyklace) / Circular economy (inflows including use, outflows products-services, waste) services:

 • Audit nakládání s odpady/recyklace, akční plán zlepšování, studie proveditelnosti podle opatření ke zlepšení / Waste management/Recycling audit, improvement action plan, feasibility study per improvement measure 
 • Cirkulární ekonomika / Circular economy 
  • Posouzení životního cyklu (LCA) / Life Cycle Assessment (LCA) 
  • Environmentální prohlášení o produktu (EPD) / Environmental Product Declaration (EPD) 
 • Odpovědné získávání materiálů /Responsible sourcing of materials 
  • Program pro podporu certifikace lesů (PEFC ™) /  Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC ™) 
  • Certifikace FSC® (Forest Stewardship Council®) / Certification FSC® (Forest Stewardship Council®)