ESG školení aktualita

ESRS S1-S4

Vlastní pracovní síla / Own Workforce, Pracovníci v hodnotovém řetězci / Workers In The Value Chain, Dotčené komunity / Affected Communities, Spotřebitelé a koncoví uživatelé /  Consumers & End Users

ESRS S1 – Vlastní zaměstnanci (pracovní podmínky, rovné zacházení a příležitosti, aj.) / Own workforce (working conditions, equal treatment and opportunities, other work-related rights) services:

  • Audit pracovních podmínek a plán zlepšování (Zdraví a bezpečnost, Ergonomie na pracovišti, …) / Working conditions audit & improvement plan (Health &Safety, Ergonomics on a workplace…)

ESRS S2 – Pracovníci v hodnotovém řetězci (pracovní podmínky, rovné zacházení a příležitosti, aj.) / Workers in value chain (working conditions, equal treatment and opportunities, other work-related rights) services:

  • Audit podmínek hodnotového řetězce a plán zlepšení / Value chain conditions audit & improvement plan

ESRS S3 – Dotčené komunity (ekonomicko-sociálně-kulturní práva, občanská a politická práva, místní obyvatelstvo) / Affected communities (economical-social-cultural rights, civil and political rights, indigenous people) services:

  • Mapování zainteresovaných stran a dialog / Stakeholder mapping & dialog

ESRS S4 – Spotřebitele a koncoví uživatelé (dopady související s informacemi, osobní bezpečnost, sociální začlenění) / Consumers and End-Users (info-related impacts, personal safety, social inclusion) services:

  • Audit stávajících procesů, rozvoj chybějících procesů /Existing processes audit, development of missing processes

ESRS G1 

Obchodní chování (firemní kultura, ochrana oznamovatelů, dobré životní podmínky zvířat, politická angažovanost, vztahy s dodavateli, korupce a úplatkářství) 

Business Conduct (corporate culture, protection of whistle-blowers, animal welfare, political engagement, relationship with suppliers, corruption and bribery):

  • Audit stávajících procesů, rozvoj chybějících procesů / Existing processes audit, development of missing processes
  • Kybernetická bezpečnost / Cyber Security