carbon_udrzitelnost

Udržitelnost - Doplnkové služby

 

Sustainability - Complementary services

Dodavatelský řetězec - Uhlíková stopa - Ověření - Oběhové hospodářství 

Supply chain - Carbon Footprint - Verification - Circular Economy

Udržitelnosti a dodavatelský řetězec - konzultační služby týkající se implementace dialogu a vedení dodavatelského řetězce které se protíná skrz několik směrnic a aktu / Supply Chain Sustainability Dialog & Guidance implementation and execution consultancy services cross several directives & acts:

  • CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive / CSRD (Corporate Sustainability Reporting)
  • Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism / CBAM
    (Carbon Border Alignment)
  • EU DR (EU regulace odlesňování) / EU DR (EU Deforestation Regulation)
  • Budoucí EU SCDDA (EU Supply Chain Due Diligence Act) / future EU SCDDA (EU Supply Chain Due Diligence)

ISO 14064-1: Skleníkové plyny Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace / ISO 14064-1 principles and requirements at the organization level for the quantification and reporting of greenhouse gas (GHG) emissions:

  • Poradenské služby v oblasti implementace systému / System implementation consultancy services
  • Certifikační služby / Certification services

ISO 14067: Skleníkové plyny Uhlíková stopa produktů Požadavky a směrnice pro kvantifikaci Poradenské služby v oblasti implementace systému / ISO 14067 principles, requirements and guidelines for the quantification and reporting of the carbon footprint of a product (CFP): 

  • Poradenské služby v oblasti implementace systému / System implementation consultancy services
  • Certifikační služby / Certification services

Služba ověřovaní kalkulací uhlíkové stopy/GHG organizace (Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17029:2020, Český Institut pro Akreditaci, O.P.S.) / Verification service of Carbon Footprint/GHG Calculations of organization (Accredited entity according to ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 by Český Institut pro Akreditaci , O.P.

Služba ověřovaní EU ETS kalkulací / Verification of EU ETS calculations 

Posouzení životního cyklu LCA Life Cycle Assessment / Life Cycle Assessment (LCA)

Ostatní doplňkové služby 

Other complementary services