GHG

GHG

Standard pro ověření vykazování a spotřeby skleníkových plynů

Klimatické změny jsou problémem týkajícím se každé země naší planety. Kyotský protokol z roku 1997 ustanovil mezinárodní závazek snížit emise skleníkových plynů (GHG). Jako součást snahy o praktické řešení tohoto problému vypracovala Komise Spojených národů pro klimatické změny (United Nations Framework on Climate Change - UNFCCC) Mechanismus čistého rozvoje (Clean Development Mechanism - CDM) a procedury Společné implementace (Joint Implementation - JI).

Certifikační a inspekční společnost Bureau je oprávněna v Česku ověřovat povolenek na emise skleníkových plynů. Řadí se tak mezi nejzkušenější akreditované kontrolní orgány v zemi.  Nová akreditace je reakcí na aktualizaci příslušné směrnice Evropského parlamentu a Rady z roku 2013 a je také odpovědí na Kjótský protokol, který upravuje systém obchodování s povolenkami.

Jak vypadá prověřování emisních povolenek v praxi

Nezávisle posoudit a zhodnotit, zda organizace monitoruje a podává zprávy ve svých výkazech emisí CO2 způsobem, který je v souladu s platnou legislativou a schváleným aktuálním Monitorovacím plánem. 

Proč je získání povolenek pro firmy ekonomicky zajímavé?

V EU a tedy i v České republice jsou pro snižování emisí skleníkových plynů využívány ekonomické nástroje. Principem fungování systému je, že každé zařízení produkující určité množství CO2 získá určitý počet přidělených povolenek, které ho opravňují k vypuštění určitého počtu ekvivalentních tun CO2 za rok. 

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. úspěšně absolvovala reakreditační řízení Českého institutu pro akreditaci (ČIA) podle nových nařízení Komise (EU) Nařízení komise EU 2018/2067, Nařízení EU 2018/2066, Nařízení komise EU č. 600/2012 a č. 601/2012 v platném znění a ČSN EN ISO 14065:2013. Je držitelem české akreditace (ČIA) pro 12 systémových a výrobkových standardů a je též oprávněna vydávat certifikáty podle mezinárodní akreditace UKAS. Akreditaci k provádění verifikaci výkazů emisí skleníkových plynů má s platností do 15. 10. 2023.

Osvědčení o akreditaci naleznete zde